pSYONIC Laboratories Home
       Professional Music Production
pSYONIC ServicespSYONIC PicturespSYONIC GearpSYONIC SoundspSYONIC PeoplepSYONIC LinkspSYONIC Contact

 

pSYONIC Pictures

 

Entry Hall Picture
Control Room Picture
Studio Room Picture
Entry Hall Link
Control Room Link
Studio Room Link

 

t h e s e  a r e  p i c t u r e s   o f  o u r  f o r m e r  s t u d i o  s e t u p
p r e s e r v e d  f o r  p o s t e r i t y
c l i c k  o n  p i c t u r e s  f o r  l a r g e r  i m a g e s